Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. Werkingssfeer
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Ruud (Bongiusweg 3 9947 PP Termunten), als mede op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de rijschool en de leerlingen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert.
1.2. In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.3. Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2. Definities
Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen. Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen. Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd zijn op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen. Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

ARTIKEL 3. Algemeen
Gedurende een rijles is de leerling niet de juridische bestuurder van het voertuig, maar enkel de feitelijke bestuurder. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijgeschiktheid en rijvaardigheid (rijexamen).

Artikel 4. Verplichtingen rijschool
De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:
4.1. De rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM); De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.
4.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht.
4.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen.
4.4. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen
4.5. De aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de rijschool heeft voldaan.
4.6. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
4.7. alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;
4.8. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.
4.9. Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Verplichting cursist
De leerling verplicht zich:
5.1. aan het begin van de opleiding de rijschool te machtigen met zijn DigiD gegevens + SMS bevestiging via www.mijncbr.nl teneinde het reserveren van tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Gezondheids Verklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR. Tevens zorgt de leerling dat deze gegevens actueel blijven.
5.2. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd.
5.3. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen.
5.4. een Gezondheidsverklaring in te dienen, naar waarheid in te vullen en te betalen aan het CBR. De rijschool is niet aansprakelijk voor de uitslag van de medische rijgeschiktheid van de kandidaat. Terugbetaling van lesgeld over reeds gevolgde lessen is derhalve niet aan de orde.
5.5. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige les-prijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
5.6. Met tijdige afzegging wordt bedoeld: minimaal 48 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te geschieden (08.00 uur en 18.00 uur) persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool of telefonisch. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 72 uur van tevoren te geschieden; app en sms-berichten worden niet geaccepteerd als opzegging.
5.7.een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling.
5.8. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5.9. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
5.10. bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid, – tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen – een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen. De oproepkaart wordt via TOP van het CBR toegestuurd op het bij de machtiging vermelde e-mailadres. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden
5.11. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie Gezondheids Verklaring” worden ingevuld.
5.12.de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto.
5.13. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. En altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens het lessen- de TTT en alle examens bij het CBR.
5.14. de autogordel te dragen, ook als hij/zij achterin de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan.
5.15. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat – die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen – is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid.
5.16. na het aanvragen van een examen/tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betalingen dienen vóór aanvang van de lessen te geschieden, indien er sprake is van losse lessen, kan dit contant bij de rij- instructeur. Indien er sprake is van pakketten, kan dit middels een factuur, doch binnen 14 dagen naar factuurdatum, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet.
6.2. Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure; Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de cursist in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wanneer ook deze niet betaald wordt, ontvangt de cursist 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €15.–) worden gerekend.
6.3. Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur, evenals de facturen van de pakketten, niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
6.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.
6.5. Bij niet tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
6.6. De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.
6.7 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie.

6.8 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging. De verhoging van de verschuldigde bijdragen aan het CBR of BNOR worden doorberekend in de kosten van het examen/tussentijdse toets of nader onderzoek. Verhoging van de bijdragen aan het CBR vallen buiten de ontbindende voorwaarden om de lesovereenkomst op te zeggen
6.9 Indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een zogenaamd pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, is de rijschool gerechtigd, als de leerling eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen. Voor deze extra berekeningen zal er extra administratie kosten berekend worden van €25.– Indien een leerling een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en de leerling neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen, zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden.

Artikel 7. Theorie en theorie-examen
7.1 Leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of theorielessen kunnen via rijschool Ruud worden aangeschaft of zijn te lenen(tegen betaling van een borg van €55.–, na inlevering in dezelfde nette staat als uitgeleend, zal de borg weer terug gestort worden, wel zit hier een maximale termijn van 3 maanden aan en anders zal dit huur gaan worden.) Indien de leerling geen theoriecursus of theorieboeken besteld via de rijschool zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt.
7.2 De leerling zorgt dat hij/zij op het moment dat dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via www.mijncbr.nl. De kosten worden via IDeal betaald aan het CBR.

Artikel 8. Praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets
8.1Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.
8.2 Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.
8.3 Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat, hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, alzo vanwege andere oorzaken die aan de cursist toegerekend kunnen worden, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.
8.4 Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.
8.5 Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.
8.6 De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.
8.7 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Dat kunnen losse lessen zijn of een lespakket, dat zal dan in overleg met de rij- instructeur overlegd worden.
8.8 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Artikel 9. Onderzoek naar de rijgeschiktheid
9.1 Wanneer één of meerdere vragen op de Gezondheidsverklaring met Ja moeten beantwoord worden dan volgt nader onderzoek door het CBR. De kosten voor de huur van het lesvoertuig om rijproef Rijgeschiktheid af te leggen worden apart in rekening gebracht. Wanneer de arts van het CBR geen Verklaring van Gezondheid kan afgeven en hierdoor de rijopleiding gestopt moet worden volgt nimmer terugbetaling van de reeds genoten rijlessen.
9.2 Wanneer de Gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld en tijdens het onderzoek rijvaardigheid ( TTT of rijexamen) de examinator besluit hiervan melding te maken bij de arts van het CBR zijn alle hieruit voortvloeiende consequenties en kosten voor rekening van de leerling.

Artikel 10. Beëindiging van de lesovereenkomst
10.1 Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de les overeenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 5.5.
10.2 Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, evenals de administratiekosten en het door de rijschool reeds betaalde examengeld (CBR- of BNOR gedeelte). Indien een bedrag bij vooruitbetaling is voldaan, zal de rijschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR of BNOR betaalde toets/examengeld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur evenals de administratiekosten.
10.3 De rijschool kan de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.
10.4 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.
10.5 Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.
10.6 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als: a. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 5.5. en 5.15.) b. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.
10.7 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
10.8 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 11. Vrijwaring
De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan-of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;
-de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;
-de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;
-de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.
-de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 13. Privacy beleid
Rijschool Ruud verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met rijschool Ruud aangaat persoonsgegevens. Rijschool Ruud verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek naam rijschool uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden. Het volledige privacybeleid is onder de algemene voorwaarde opgenomen en na te lezen.

Artikel 14. Geheimhoudingsverklaring
Rijschool Ruud verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met rijschool Ruud aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Rijschool Ruud garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 15. Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

Artikel 16. Bemiddelingsregeling
16.1 Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en de rijschool met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
16.2 Rijschool Ruud is aangesloten bij de Vereniging Rijschool Belang. VRB (Vereniging Rijschool Belang) Klimmerseind 28 6245 HH Eijsden E-mail info@vrb.nu Telefoon 06 – 282 848 36 De VRB zal bemiddelen in het geschil en zal trachten het geschil op een voor beide partijen passende wijze op te lossen volgens een bemiddelingsreglement dat aan beide partijen ter hand zal worden gesteld.
16.3 Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.
16.4 Een plaats gevonden bemiddeling staat de keuze van de rijschool dan wel de cursist om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

CORONA

Regels omtrent het coronavirus

* Zorg dat je thuis je handen wast voor de rijles !!

* Houd buiten de auto 1,5 meter afstand

* Geen handen schudden

* De instructeur stelt je een aantal vragen:

* Ben je besmet met het Corona virus? (covid-19)

* Heb je huisgenoten/gezinsleden die besmet zijn met het corona virus?

* Ben jezelf of één van je huisgenoten/gezinsleden de afgelopen 2 weken geleden genezen van het corona virus?

* Heb jezelf of één van huisgenoten/gezinsleden de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen gehad?? Neusverkoudheid, Loopneus, Keelpijn Lichte hoest, Niezen in combinatie met Kortademigheid, Benauwdheid en/of Koorts (> 38°C )

Als er één vraag met JA beantwoord wordt, bespreek dit dan met de instructeur, ook kun je de les om 1 van deze redenen tot aan de rijles kosteloos afzeggen; dat betekent dan wel , minimaal 2 weken geen rijles, daarna nemen we contact met je op , hoe het gaat.

* Twijfelt de instructeur of U handen gewassen heeft, dan mag U ter plekken handen wassen.

* Ontsmet U handen (ontsmettingsmiddel wordt door ons verstrekt)

*Leerling mag desgewenst handschoentjes (mits er goede grip is met het stuur) en/of een mondkapje dragen, hier dient de leerling dan zelf zorg voor te dragen, ook is er de mogelijkheid ze via ons aan te schaffen.

* Hoest en nies in je (linker) elleboog!!

* Gebruik papieren zakdoekjes, ook in de auto aanwezig

*Samen zorgen we voor een goede hygiëne in de auto; voor en na elke les, luchten en desinfecteren (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel) we de auto. Bij het verlaten van de auto, mag de leerling zijn / haar kant ontsmetten (bijzondere manoeuvre covid-19, grapje)

Laten we samen ons gezond verstand gebruiken en er wat van maken in deze bijzondere tijd!!

De rijschool Ruud regels zijn tot stand gekomen naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en het protocol vanuit de rijschoolbranche